Garaage lifti, akylly awtoulag duralgasy, awtoulag garaagey - Mutrade

KOLLEKSI .A

Aýratyn kolleksiýa

 • Staker duralgasy
  Staker duralgasy

  Iň tygşytly çözgütleriň biri, gurmak we goldamak aňsat.Öý garaagey we täjirçilik binalary üçin amatly.

  KOREBIR GÖR. .N

 • Awtoulag saklaýjy liftler
  Awtoulag saklaýjy liftler

  3-5 derejeli awtoulag duralgasy çözgütleri, awtoulag saklamak, awtoulag kolleksiýalary, söwda duralgasy ýa-da awtoulag logistikasy we ş.m.

  KOREBIR GÖR. .N

 • Lift-slaýd enigma ulgamlary
  Lift-slaýd enigma ulgamlary

  “Lift & Slide” -ni 2-6 derejeden ýokary dykyzlykly awtoulag duralgasyny hödürleýän ykjam gurluşda birleşdirýän ýarym awtomat duralga ulgamlary.

  KOREBIR GÖR. .N

 • Çukur duralgasynyň çözgütleri
  Çukur duralgasynyň çözgütleri

  Bar bolan awtoulag duralgasynda dikligine has köp awtoulag duralgasyny döretmek üçin çukura goşmaça dereje (ler) goşmak, ähli ýerler garaşsyz.

  KOREBIR GÖR. .N

 • Doly awtomatiki duralga ulgamlary
  Doly awtomatiki duralga ulgamlary

  Adamlara iň az gatyşmak bilen ulaglary saklamak we almak üçin robotlary we datçikleri ulanýan awtomatlaşdyrylan awtoulag duralgasy çözgütleri.

  KOREBIR GÖR. .N

 • Awtoulag liftleri we aýlanýan stol
  Awtoulag liftleri we aýlanýan stol

  Ulaglary barmak kyn bolan pollara daşamak;ýa-da aýlanmak arkaly çylşyrymly manevr zerurlygyny aradan aýyrmak.

  KOREBIR GÖR. .N

ÖNÜMLER ÇÖZGÜLLERI

2 awtoulagly garaage dizaýn edýärmi ýa-da durmuşa geçirýärmi ýa-da uly göwrümli awtomatlaşdyrylan taslamany ýerine ýetirýärmi, maksadymyz birmeňzeş - müşderilerimize durmuşa geçirmek aňsat bolan howpsuz, ulanyjy üçin amatly we tygşytly çözgütler bermek.

 

KOREBIR GÖR. .N

/
 • Öý garaagey
  01
  Öý garaagey

  Birden köp awtoulagyňyz barmy we olary nirede saklamalydygyny we wandalizmden we erbet howadan goramagy bilmeýärsiňizmi?

 • Kwartira jaýlary
  02
  Kwartira jaýlary

  Ol ýerden has köp ýer almak kynlaşdygyça, has köp mümkinçilik döretmek üçin yzyna seredip, bar bolan ýerasty awtoulag duralgasyna täzeden göz aýlamagyň wagty geldi.

 • Söwda jaýlary
  03
  Söwda jaýlary

  Söwda merkezleri, hassahanalar, ofis binalary we myhmanhanalar ýaly köp sanly söwda we jemgyýetçilik binalary awtoulag duralgasynyň köp bolmagy we köp wagtlaýyn awtoulag duralgasy bilen tapawutlanýar.

 • Awtoulag ammary
  04
  Awtoulag ammary

  Awtoulag satyjysy ýa-da üzüm awtoulag saklaýyş kärhanasynyň eýesi hökmünde işiňiziň ösmegi bilen has köp awtoulag duralgasyna mätäç bolup bilersiňiz.

 • Köpçülikleýin awtoulag ammary
  05
  Köpçülikleýin awtoulag ammary

  Deňiz porty terminallary we flot ammarlary eksport ýa-da distribýutorlara ýa-da dilerlere iberilýän köp sanly ulagy wagtlaýyn ýa-da uzak möhletli saklamak üçin giň ýer meýdanlaryna mätäç.

 • Awtoulag gatnawy
  06
  Awtoulag gatnawy

  Ozal uly binalar we awtoulag satyjylary köp derejelere girmek üçin gymmat we giň beton rampalary talap edýärdiler.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  156 Söwda merkeziniň ýerasty duralgasy üçin doly awtomatlaşdyrylan awtoulag duralgalary

   Hytaýyň tolgunyşykly ŞiJiaZhuang şäherinde düýpli söwda merkezinde awtoulag duralgasyny özgertmek üçin düýbüni tutujy taslama.Bu doly awtomatlaşdyrylan üç derejeli ýerasty ulgamda ösen tehnologiýalar bar, bu ýerde robot gatnawlary giňişligi optimallaşdyrýar we amatly işlemegi üpjün edýär.156 awtoulag duralgasy, iň häzirki zaman datçikleri we takyk nawigasiýa bilen ulgam bu işli şäheriň talaplaryny kanagatlandyryp, adamlaryň ulaglaryny saklamagyň usullaryny üýtgedip, howpsuz, täsirli we kynçylyksyz awtoulag duralgasyny üpjün edýär.

  KOREBIR GÖR. .N

  2 postly awtoulag duralgasynyň 206 bölümi: Russiýada awtoulag duralgasyny rewolýusiýa

  Russiýanyň Krasnodar şäheri joşgunly medeniýeti, ajaýyp binagärçiligi we gülläp ösýän işewür toparlary bilen tanalýar.Şeýle-de bolsa, dünýäniň köp şäherleri ýaly, Krasnodar hem ýaşaýjylary üçin awtoulag duralgasyny dolandyrmakda barha kynlaşýar.Bu meseläni çözmek üçin Krasnodardaky ýaşaýyş jaý toplumy ýakynda Gidro-parkda iki postly awtoulag duralgasyndan 206 birlik ulanyp, taslamany tamamlady.

  KOREBIR GÖR. .N

  Kosta Rikada oturdylan Mutrade awtomatlaşdyrylan diň awtoulag duralgasy ulgamy

  Awtoulag eýeçiliginiň dünýädäki köpelmegi şäher awtoulag duralgalarynyň bulam-bujarlygyna sebäp bolýar.Bagtymyza, Mutrade çözgüt hödürleýär.Awtomatlaşdyrylan diň duralgasy ulgamlary bilen, ýerden netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýän ýer tygşytlaýarys.Kosta-Rikadaky köp derejeli diňlerimiz, Amazonyň San-Hose jaň merkeziniň işgärlerine hyzmat edýär, hersinde 20 awtoulag duralgasy bar.Adaty giňişligiň bary-ýogy 25% -ini ulanyp, çözgüdimiz, netijeliligi ýokarlandyrmak bilen awtoulag duralgasynyň yzyny azaldýar.

  KOREBIR GÖR. .N

  Fransiýa, Marsel: Porsche dilerinde awtoulaglary göçürmek üçin çözgüt

  Dükanyň ulanyp boljak ýerini we häzirki zaman görnüşini gorap saklamak üçin Marselden “Porsche” awtoulag satyjylarynyň eýesi bize ýüzlendi.FP- VRC awtoulaglary dürli derejelere çalt geçirmek üçin iň oňat çözgütdi.Indi poluň derejesi bilen peseldilen platformada awtoulag görkezilýär.

  KOREBIR GÖR. .N

  44 aýlawly awtoulag duralgasy, Hytaý hassahana duralgasy üçin 1008 awtoulag duralgasy goşýar

  Dongguan Halk hassahanasynyň golaýyndaky awtoulag duralgasy, 4500-den gowrak işgäriň we köp sanly myhmanlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kynçylyk çekdi we öndürijilik we hassalaryň kanagatlanmagy bilen baglanyşykly möhüm meselelere sebäp boldy.Bu meseläni çözmek üçin hassahanada 1008 sany täze awtoulag duralgasy goşulyp, dik aýlawly awtoulag duralgasy ARP-ulgamy ornaşdyryldy.Taslama 44 awtoulag görnüşli dik garaagesdan ybarat bolup, hersinde 11 gat we her gatda 20 awtoulag bar, 880 boşluk we 8 sany SUV görnüşli dik garaages, her biri 9 gat we her gatda 16 awtoulag bolup, 128 boşluk hödürleýär.Bu çözgüt, amaly netijeliligi we gelýänleriň tejribesini ýokarlandyryp, awtoulag duralgasynyň ýetmezçiligini ýeňilleşdirýär.

  KOREBIR GÖR. .N

  Porsche awtoulag dileri üçin 120 birlik BDP-2,Manhattan,NYC

  Nýu-Cork ştatynyň Manhattan şäherindäki “Porsche” awtoulag dileri, Mutrade-iň BDP-2 awtomatlaşdyrylan awtoulag duralgasynyň 120 bölümi bilen çäkli ýerlerde awtoulag duralgasyndaky kynçylyklary çözdi.Bu köp derejeli ulgamlar, çäkli ýerlerden netijeli peýdalanyp, awtoulag duralgasynyň kuwwatyny ýokarlandyrýar.

  KOREBIR GÖR. .N

  150 kwartira görnüşli awtoulag duralgasy BDP-2, Russiýa kwartira duralgasy üçin birlik

  Moskwadaky köp gatly jaýda awtoulag duralgalarynyň ýetmezçiligini çözmek üçin Mutrade 150 birlik BDP-2 enigma görnüşli awtomatlaşdyrylan awtoulag duralgasy ulgamyny gurdy.Bu ýerine ýetiriş, ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan awtoulag duralgasynyň meselelerine netijeli we innowasion çözgüt hödürläp, häzirki zaman awtoulag duralgasynyň tejribesini ep-esli üýtgetdi.

  KOREBIR GÖR. .N

  ABŞ-daky Nissan we Infiniti üçin 4 we 5 derejeli awtoulag stakerleri bilen awtoulag sergisi

  4 postly gidrawliki dik awtoulag saklaýjymyzdan peýdalanyp, müşderimiz ABŞ-nyň Nissan awtoulag merkezinde köp derejeli ulag sergisini ýasady.Onuň täsirli dizaýnyna şaýat boluň!Her ulgam 3000 kg agyrlykdaky ulag görnüşleriniň köpüsini öz içine alýan 3 ýa-da 4 awtoulag giňişligini üpjün edýär.

  KOREBIR GÖR. .N

  Peru deňiz portunyň terminalynda dört stakerli 976 awtoulag duralgasy

  Perunyň Kallao şäherindäki Günorta Amerikanyň iň uly deňiz portlarynyň birinde dünýäniň önümçilik ýurtlaryndan her gün ýüzlerçe ulag gelýär.“Quad Car Stacker HP3230”, ykdysady ösüş we çäkli ýer sebäpli awtoulag duralgalaryna bolan islegiň artmagyna täsirli çözgüt hödürleýär.4 derejeli awtoulag stakerlerinden 244 birlik gurmak bilen, awtoulag saklaýyş kuwwaty 732 awtoulag bilen giňeldi we netijede terminalda jemi 976 awtoulag duralgasy boldy.

  KOREBIR GÖR. .N

  Habarlar we metbugat

  24.05.31

  “Automechanika Mexico 2024” -de Mutrade stendine baryp görüň!

  2024-nji ýylyň 10-12-nji iýuly aralygynda Mutrade Meksika şäheri barada tolgundyryjy mümkinçilikleri öwreniň we has giňişleýin öwreniň - Kompaniýamyzyň Latyn Amerikasyndaky awtoulag pudagynyň esasy wakalarynyň biri bolan “Automechanika Mexico 2024” sergisine gatnaşjakdygyny mälim etmekden hoşal.Kompaniýanyň karary kabul ediji hökmünde siz islemersiňiz ...

  24.05.22

  HYZMATDAŞ GIDRO-PARK 3230 BILEN Içerki uzak möhletli awtoulag ammary taslamasy

  01 MESELE Agyr ulaglar üçin uzak möhletli saklamagyň üýtgeşik kynçylyklaryny çözmek üçin oýlanyşykly çemeleşmek gerekdi.Bu kynçylyklar, ýapyk garaage giňişliginde awtoulag saklamak mümkinçiligini ýokarlandyrmak, agyr ulaglaryň agramynyň we ululygynyň üýtgemelerini ýerleşdirmek we ...